Skip to content

Хто смяецца апошним 1 акт

Скачать хто смяецца апошним 1 акт EPUB

Акт першы. Акт другі. Главная» Книги» Крапіва Кандрат» Хто смяецца апошнім» Страница 1. Хто смяецца апошнім. Камедыя «Хто смяецца апошнім» з'явілася ў г, калі чалавека маглі схапіць без усялякага дазнання, проста па да-носу. Хто смяецца апошнім.

Камедыя “Хто смяецца апошнім” з’яўляецца адной з лепшых сатырычных п’ес Кандрата Крапівы. Паставіць чалавека на месца, сарваць маску з невуча і пляткара, высмеяць падхалімства, баязлівасць, прыстасаўленства, паказаць якую шкоду грамадству і навуцы прыносяць кар’ерызм і дэмагогія – гэтаму прысвечана камедыя “Хто смяецца апошнім”. Не гледзячы на тое, што п’еса Крапівы напісана ў годзе, у ёй ілжэвучоныя Гарлахвацкія, іх памагатыя Тулягі і Зёлкіны існуюць да гэтага часу, а сюжэт застаецца актуальным і ў нашыя дні.

Дзеючыя асобы. Гарлахвацкі Аляксандр Пятровіч дырэктар інстытута геалогіі. Анна Паўлаўна яго жонка асобы. Гарлахвацкі Аляксандр Пятровіч дырэктар інстытута геалогіі Анна Паўлаўна яго жонка. Чарнавус Аляксандр Пятровіч прафесар. Learn Belarusian from Хто смяецца апошнім using the LingQ language learning system to learn from content of interest.  Чалавек у форме НКВД. Акт першы. Калідор — вестыбюль установы. Цёця Каця (выходзіць з дзвярэй дырэктаравага кабінета.

За ёю Нічыпар). Фу!.. Добра, што ты якраз падышоў, я ж бы адна гэтаму сталу і рады не дала. Нічыпар. Хто смяецца апошнім — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком. Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Хто смяецца апошнім», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились.

Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение. 12 3 4 5 6 7 Кандрат Крапіва. Хто смяецца апошнім. Камедыя ў трох актах.  Акт першы. Калідор — вестыбюль установы. Цёця Каця(выходзіць з дзвярэй дырэктаравага кабінета. ХТО СМЯЕЦЦА АПОШНІМ Камедыя у трох актах Дзеючыя асобы Г а р л а х в а ц к А л я к с а н д р П я т р о в ч — дырэктар інстытута геалогіі. А н н а П а л а н а — яго жонка.

Ч а р н а в у с А л я к с а н д р П я т р о в ч — прафесар.  АКТ ПЕРШЫ Калідор — вестыбюль установы. Ц ц я К а ц я (выходзіць з дзвярэй дырэктаравага кабінета. За Нічыпар). Сатырычная камедыя «Хто смяецца апошнім» з'явілася ў г. і прынесла Кандрату Крапіву шырокую вядомасць. Драматург стварыў запамінальныя і яркія характары-тыпы — Гарлахвацкага, Зёлкіна, Тулягі, звярнуўся да падзей і канфліктаў рэчаіснасці х гадоў.

П'еса пранізана гуманістычным пафасам. Аўтар заклікае верыць чалавеку, ствараць атмасферу добразычлівасці і павагі. У вырашэнні гэтай праблемы істотная роля належыць Тулягу. Калі б не разуменне з боку Веры, Чарнавуса, Левановіча, калі б не артыкулу «Правде», як выяўленне даверу партыйнага кіраўніцтва да чалавека, наўрад ці перамог бы.

Кандрат Крапіва. Хто смяецца апошнім. Спампаваць (7 МіБ). / Выявы старонак пададзеныя толькі для хуткага азнаямлення.

Камедыя «Хто смяецца апошнім» з’яўляецца адной з лепшых сатырычных п’ес Кандрата Крапівы. Паставіць чалавека на месца, сарваць маску з невуча і пляткара, высмеяць падхалімства, баязлівасць, прыстасаўленства, паказаць якую шкоду грамадству і навуцы прыносяць кар’ерызм і дэмагогія — гэтаму прысвечана камедыя «Хто смяецца апошнім».

Не гледзячы на тое, што п’еса Крапівы напісана ў годзе, у ёй ілжэвучоныя Гарлахвацкія, іх памагатыя Тулягі і Зёлкіны існуюць да гэтага часу, а сюжэт застаецца актуальным і ў нашыя дні.

Кандрат Крапіва Хто смяецца апошнім. Камедыя ў трох актах. Дзеючыя асобы.

djvu, doc, rtf, rtf